Veel gestelde vragen

Wat is een aanmelding/inschrijving?

In artikel 40, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is geregeld dat ouders hun kinderen schriftelijk moeten aanmelden/inschrijven voor toelating. De bedoeling van een aanmelding/inschrijving is dat ouders schriftelijk interesse tonen in de school voor hun kind. Dat moeten ze zo mogelijk ten minste tien weken voor de datum waarop toelating gevraagd wordt doen. Op grond van een aanmelding/inschrijving moet het bevoegd gezag van een school zo snel mogelijk, maar in principe binnen zes weken besluiten over de toelating van de leerling. Deze termijn kan, mits meedegedeeld aan de ouders, eenmaal met vier weken worden verlengd. De wettelijke beslistermijn gaat in op de dag dat de ouder het kind aanmeldt.

 

Wat is het verschil tussen een aanmelding/inschrijving een een vooraanmelding?

In artikel 40, tweede lid, van WPO staat dat ouders hun kind kunnen aanmelden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van drie jaar bereikt. Op jongere leeftijd kan namelijk nog niet voldoende worden ingeschat of een kind extra ondersteuning nodig heeft in het kader van passend onderwijs. Ouders kunnen wel hun interesse al kenbaar maken in onze school als hun kind geboren is in 2014 en 2015. Als zij die interesse kenbaar maken aan onze school, wordt dat in de praktijk een 'vooraanmelding' genoemd.

 

Een vooraanmelding wordt niet automatisch een aanmelding/inschrijving: als ouders een vooraanmelding hebben gedaan, moet er nog een definitieve aanmelding/inschrijving plaatsvinden. Het initiatief ligt hiervoor bij de ouders. De definitieve aanmelding kan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar wordt.

 

Hoeveel leerlingen worden er per jaar ingeschreven?

De maximale groepsgrootte is 30 leerlingen per locatie. Indien er meer dan 30 vooraanmeldingen of aanmeldingen zijn,  gaan we over op een wachtlijst.

 

Waarom vindt een kennismakingsgesprek pas plaats vanaf 3 jaar?

In artikel 40, tweede lid, van WPO staat dat ouders hun kind kunnen aanmelden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van drie jaar bereikt. Op jongere leeftijd kan namelijk nog niet voldoende worden ingeschat of een kind extra ondersteuning nodig heeft in het kader van passend onderwijs.

 

Mijn kind staat op de lijst van 'vooraanmeldingen' wat betekent dit?

U heeft een vooraanmelding gedaan en u heeft van onze administratie een volgnummer gekregen. Zodra uw kind 3 jaar is geworden maakt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek ontvangt u het inschrijfformulier. Zodra wij het ingevulde formulier van u hebben ontvangen krijgt u van ons een bevestiging van definitieve inschrijving.

 

Mijn kind staat op de wachtlijst, wat betekent dit?

De school heeft meer dan 30 vooraanmeldingen gehad en heeft op dit moment geen plekken meer beschikbaar. We plaatsen uw kind op de wachtlijst, u ontvangt van onze administratie een volgnummer. Zodra er een plek beschikbaar komt nemen wij contact met u op.

 

Hoe groot is de kans dat mijn kind geplaatst kan worden als het op een wachtlijst staat?

Deze vraag wordst ons regelmatig gesteld en is helaas moeilijk precies in te schatten.

We adviseren u dan ook om ook op andere scholen te gaan kijken waar uw kind wel geplaatst kan worden.

 

Kan ik mijn kind op de wachtlijst van de St.Michaëlschool en de St.Franciscus plaatsen?

Ja, dit is mogelijk.