Schoolplan

Schoolplan
Het schoolplan 2015-2019  van de St. Michaëlschool. Het geeft een beschrijving van
de hoofdlijnen van ons beleid en van onze voornemens voor de jaren 2015-2019. Met dit plan
gaan we enerzijds verder op de ingezette koers van vorige jaren, anderzijds slaan we ook hier en
daar nieuwe wegen in. Het schoolplan 2015-2019 zal de komende jaren uitgangspunt zijn bij de planning van de jaarprogramma’s. Bij het opstellen van het volgende schoolplan zullen we het huidige plan evalueren en als uitgangspunt hanteren.