Klachtenregeling

Klachtenregeling

Onderwijs is mensenwerk en soms gaat iets niet zoals we het bedoelen. Als er wat is dan willen we graag luisteren en met een eventuele klacht kunt u altijd bij ons terecht. Om de klacht goed te kunnen behandelen is het van belang dat deze op de juiste plek binnenkomt.

Heeft u een klacht op het niveau van de groep, dan is de procedure als volgt:
•    U meldt uw klacht bij de betrokken groepsleerkracht. U kunt dit mondeling of schriftelijk doen. De leerkracht nodigt u op korte termijn uit om uw klacht te bespreken en zo mogelijk op te lossen.
•    Indien voor beide partijen geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kunt u contact opnemen met de directeur of intern begeleider. Zij proberen in onderling overleg met betrokkenen alsnog tot een oplossing te komen.
•    Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de directeur of intern begeleider u doorverwijzen naar een KOC vertrouwenspersoon. Deze KOC vertrouwenspersoon kent de school goed maar is er niet aan verbonden. De KOC vertrouwenspersoon gaat na of via bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De KOC vertrouwenspersoon is bereikbaar via vertrouwenspersonen@kocgroningen.nl.
•    Indien ook dit niet mogelijk blijkt, dan kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de school (Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen, Postbus 1462, 9701 BL Groningen) of bij de landelijke klachtencommissie (Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697). Klachten dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend.

•    Voor meer informatie zie de “Klachtenregeling Katholieke Onderwijs Centrale”. Deze klachtenregeling en de toelichting daarop kunt u inzien via de link hieronder.

Heeft u een klacht op het niveau van de school, dan kunt u de eerste stap overslaan. U meldt uw klacht in dit geval meteen bij de directeur.